Tilläggen till FRA-lagen: tankarna bakom

25 september, 2008

Nu har regeringens tillägg till FRA-lagen kommit i skrift.

Ändringar, utöver de förbättringar som följer av riksdagsbeslutet i juni
1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.
5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Mina kommentarer = tankarna bakom tillägget

1. Vi har kommit fram till att miljökatastrofer inte använder internet så vi lägger ner spaningen på dem.
2. Och vi kontrollerar domstolen.
3. Vi lovar att vara generösa när vi tar ställning till deras ansökningar.
4. Begreppet ”trafikstråk” är ju odefinierat så vi finner det lämpligt att använda.
5. Vi skiter i att denna inskränkning troligen är tekniskt ogenomförbar.
6. Men SÄPO, Tullen, USA och Uzbekistan får gärna höra av sig direkt till oss så ska vi se vad vi kan göra.
7. Vad den utredningen kommer att komma fram till kan ni ju gissa.
8. Vår specialdomstol ställer dock gärna upp med ett specialtillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. Det kan röra sig dels om förstöring av demokratin, dels om förstöring av spaningsuppgifter. Det förstnämnda torde vara mer angeläget.
10. Vi använder oss i detta arbete av den matematiska formeln 0+0.
11. Men på något sätt ska vi nog se till att denna underrättelse inte når den enskilde.
12. Konkret tänker vi oss ungefär följande modell:
Enskild: Har verksamhet avseende mig skett i enlighet med lag?
Kontrollmyndighet: Ja.
E: Ni har alltså övervakat min kabeltrafik?
K: Det kan vi inte uttala oss om.
E: Men ni säger ju att ni följt lagen i verksamhet som rör mig.
K: Vi följer alltid lagen. Och verksamheten rör dig oavsett om din trafik ingår i våra spaningar eller ej. Verksamheten rör alla, den är till för hela nationens skull.
13. De där jävla kristdemokraterna som hittills skött detta exemplariskt skulle nödvändigtvis börja gnälla precis när allt började ordna upp sig.
14. På ett år hinner man bearbeta råmaterialet, dvs upprätta sociogram, så sen kan man slänga råvaran. Jänkarna betalar förresten mycket bättre för förädlat material.
15. Fniss.

Annonser