Obalanserat om dålig lag

22 oktober, 2008

I DN skriver Johannes Åman skenbart balanserat om den nya utvidgade avlyssningslag som SÄPO beställt från regeringsbutiken. Skenbart säger jag, för även om hans dubbla avståndstagande (från både dem som ropar Orwell varje gång någon lag som påverkar integriteten antas och dem som tycker vad som helst är all right så länge man har rent mjöl i påsen) kan verka balanserat, så mynnar artikeln ut i ett totalt poänglöst försvar av regeringen.

Åman påpekar nämligen att lagen inte är tillräckligt genomtänkt och att det därför är bra att ”regeringen tog till sig kritiken” och inte gjorde lagen permanent som det var tänkt, utan bara låter den gälla till och med 2012.

Visst, jättebra. Ännu bättre hade väl varit att inte anta lagen när den innehåller gummiartade formuleringar. Varför är det bra att införa dåliga lagar på en fyraårsperiod? Varför inte använda några månader till att formulera en acceptabel lag? Varför händer detta gång på gång med denna katastrof till regering?

Annonser

Aftonbladet publicerar ny version av internt FRA-dokument

18 oktober, 2008

Nu har Aftonbladet lyckats få ut en version av dokumentet ”Frågor & svar”, som kommer från FRA:s internweb och publicerades där den 14 mars 2007. Dokumentet kan hämtas via Aftonbladets artikel.

Det finns en del underligheter kring detta. Först vad gäller Aftonbladets artikel om dokumentet. Man nämner inte med ett ord att det är en version av det dokument som Filip Struwe konfronterade Ingvar Åkesson med i SvT den 16 juni, ett dokument som har legat på SvT:s hemsida i evigheter och diskuterats flitigt i bloggvärlden. I detta interna dokument besvarar ledande personer på FRA frågor från medarbetare angående det nya lagförslagets konsekvenser för arbetet, varvid en del avslöjas om arbetsmetoderna. Aftonbladets artikel tar dock bara upp vinkeln att FRA enligt den nya ordningen inte kommer att få tipsa polisen om mord ifall man råkar snappa upp att ett sådant är på gång. Underligt blir det när Aftonbladet får det till att FRA tänjde på lagen när man enligt egen utsago hjälpte till att förhindra ett mord (i det fall som Ingvar Åkesson läckte om, trots att all dokumentation kring det förblivit hemligstämplad). För i ”Frågor & svar” diskuteras ju hur ny lagstiftning kommer att påverka FRA, så det är inte så relevant att hänvisa till den diskussionen i en bedömning om FRA:s agerande vid det påstådda mordförsöket flera år tidigare. Aftonbladets artikel försöker vara vass men verkar mest förvirrad.

Trots detta är det intressant att Aftonbladet har fått ut dokumentet. Vid en snabb jämförelse (som försvåras av att frågorna är omstuvade i en ny ordning) ser man att det till stora delar överensstämmer med SvT-dokumentet, men att båda varianterna innehåller punkter som saknas i den andra. I Aftonbladets version saknas följande frågor från SvT-varianten: Fråga 5, 9, 20, 21, 23 och 24. Eftersom Aftonbladets version verkar ha släppts av FRA så kunde det vara intressant att se vad i dessa frågor som de ser som känsligt och inte vill lämna ut. En uppgift man inte vill lämna ut är namnet på en av frågesvararna, R. N. (Hans namn återfinns på SvT-dokumentet.) Han verkar ha direktast kännedom om spaningsmetoderna av de svarande. På en fråga om sökbegrepp är hans svar borttaget i Aftonbladetversionen och bara juristen Drábs svar kvar.

I Aftonbladetversionen saknas alltså material, men där finns nytt material som saknas i SvT-versionen men som FRA uppenbarligen tycker går att släppa. Intressantast av dem är kanske frågan på sidan 4:
”I förslaget kan man läsa följande på sidan 86: De signaler som inte sorteras ut genom sökbegreppen lagras inte utan försvinner och är inte åtkomliga för myndigheten. Detta gäller rimligen inte vid inhämtning och lagring av trafikdata inom ramen för grundforskningen, eller hur?
Svar: Jo faktiskt, se svar på fråga (RN)

Här har alltså den fråga som hänvisats till tippexats över. Frågan är intressant mot bakgrund av debatten om sociogram i FRA:s ”grundforskning”. Svaret är intressant för att det låter som att R. N. säger att det måste bli slut på upprättandet av sociogram. Samtidigt vet vi ju att det knappast varit aktuellt att upphöra med den sortens grundforskning, varken 2007 eller nu. Därför vore det bra att veta vart den tippexade hänvisningen gick.

Nåväl, en kunnigare FRA-granskare kan säkert få ut en del av att jämföra dokumenten.


Hur kunde fp-kvinnorna acceptera detta?

15 oktober, 2008

Via HAX erfar jag att Nils Funcke i tidningen Riksdag & Departement publicerat det dokument som de motsträviga alliansledamöterna lät sig lugnas av i FRA-kompromissen den 25 september. Jag skrev ju då ganska ogint om de 15 punkter man gick ut med. Nu visar det sig att det tyvärr inte var mycket bevänt med förslaget. Nils Funcke ställer några viktiga kritiska frågor i sin kommentar till artikeln. Tur att Riksdag & Departement finns när nu våra dagstidningar har abdikerat från sitt journalistiska uppdrag.

Jag är trött och förbannad och klarar inte av att göra en ordentlig genomgång av eländet. Några saker i korthet:
Man låter den nya specialdomstolen äga samverkanspunkterna. (Ja, de finns kvar. All trafik ges till staten.) FRA måste be om lov för att få ta del av meddelandenas innehåll. Huvuduppgiften, trafikanalys för upprättande av sociogram, räknas inte till det som FRA behöver tillstånd för. Det betyder att FRA får allt även om det formellt är domstolen som har det, men som sagt får de inte läsa innehållet (eller lyssna på telefonsamtal) utan domstolstillstånd. Eftersom det ändå bara är i få fall som man vill göra detta så innebär inskränkningen inte någon stor skillnad, särskilt om domstolen är samarbetsvillig vilket det vore extremt konstigt om den inte vore.
Hur kunde fp-kritikerna nöja sig med detta??

Vi är många som tröttnat på att behöva befatta oss med FRA:s vansinniga drömmar och regeringens ohederliga krumbukter. Men nu är det dags igen.

UPP TILL KAMP!


Pengarna tillbaka

26 september, 2008

Meningarna är delade om regeringens nya FRA-uppgörelse. Är det en seger för de oppositionella folkpartistiska riksdagskvinnorna, eller har de svikit/blivit bortkollrade?

Det kan man egentligen inte veta nu eftersom de 15 tilläggspunkter regeringen lagt fram vimlar av oklarheter.

Men om det skulle innebära att regeringen har backat och väsentligt inskränkt FRA:s övervakning, då ska vi ha våra pengar tillbaka. Det kan inte komma på fråga att ge FRA stora höjningar av anslaget ifall de uppgifter pengarna skulle använts till inte längre ska utföras.

Om vi inte får se en radikal nedskärning av budgettilldelningen till FRA så kan vi nog räkna med att det nya förslaget inte är tänkt att medföra någon förändring i verksamheten.


Tilläggen till FRA-lagen: tankarna bakom

25 september, 2008

Nu har regeringens tillägg till FRA-lagen kommit i skrift.

Ändringar, utöver de förbättringar som följer av riksdagsbeslutet i juni
1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.
5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Mina kommentarer = tankarna bakom tillägget

1. Vi har kommit fram till att miljökatastrofer inte använder internet så vi lägger ner spaningen på dem.
2. Och vi kontrollerar domstolen.
3. Vi lovar att vara generösa när vi tar ställning till deras ansökningar.
4. Begreppet ”trafikstråk” är ju odefinierat så vi finner det lämpligt att använda.
5. Vi skiter i att denna inskränkning troligen är tekniskt ogenomförbar.
6. Men SÄPO, Tullen, USA och Uzbekistan får gärna höra av sig direkt till oss så ska vi se vad vi kan göra.
7. Vad den utredningen kommer att komma fram till kan ni ju gissa.
8. Vår specialdomstol ställer dock gärna upp med ett specialtillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. Det kan röra sig dels om förstöring av demokratin, dels om förstöring av spaningsuppgifter. Det förstnämnda torde vara mer angeläget.
10. Vi använder oss i detta arbete av den matematiska formeln 0+0.
11. Men på något sätt ska vi nog se till att denna underrättelse inte når den enskilde.
12. Konkret tänker vi oss ungefär följande modell:
Enskild: Har verksamhet avseende mig skett i enlighet med lag?
Kontrollmyndighet: Ja.
E: Ni har alltså övervakat min kabeltrafik?
K: Det kan vi inte uttala oss om.
E: Men ni säger ju att ni följt lagen i verksamhet som rör mig.
K: Vi följer alltid lagen. Och verksamheten rör dig oavsett om din trafik ingår i våra spaningar eller ej. Verksamheten rör alla, den är till för hela nationens skull.
13. De där jävla kristdemokraterna som hittills skött detta exemplariskt skulle nödvändigtvis börja gnälla precis när allt började ordna upp sig.
14. På ett år hinner man bearbeta råmaterialet, dvs upprätta sociogram, så sen kan man slänga råvaran. Jänkarna betalar förresten mycket bättre för förädlat material.
15. Fniss.


Motsägelsefulla lagar

25 september, 2008

Om det här stämmer angående den nya kompromissen om FRA-lagen, så låter det ju i en mening som en seger för motståndet. För vår regering ville genomdriva en massavlyssningslag helt utan kontrollinstanser, och utan det folkliga motstånd som yttrat sig i bloggvärlden skulle dessa förändringar inte gjorts.

Det är det positiva. Det negativa överväger. Som Thomas Bodström av alla människor påpekar i radio nu så kan man inte hantera komplicerade frågor på det här sättet i en demokrati. De här punkterna behöver en ordentlig utredning, inte en desperat kohandel. Oppositionen kräver fortfarande en parlamentarisk utredning.

Det är för mig oklart om samverkanspunkterna finns kvar i det nya förslaget. Det talas om något slags ”brevlådor”, vad det nu är. Mycket hänger naturligtvis på hur detta är tänkt att fungera. Men om det är sant att FRA eller något annat ersättningsorgan inte får all trafik, då har ju något verkligen förbättrats. Men i så fall är ju dessa ”tillägg” inte förenliga med den lag som antogs den 18 juni! Där sägs ju att all gränskorsande trafik ska kopieras i samverkanspukter. Man kan väl inte ha lagar som motsäger varandra!? (Eller lagar och tillägg som motsäger varandra, om man ska vara petig.)

That makes no fucking sense!

I DN-artikeln som jag hävisar till ovan talar Cecilia Wikström om ”oerhört långtgående förändringar”:
”-I praktiken talar vi inte längre om samma lag som den som antogs av riksdagen den 18 juni.”

Om det är en ny lag, då får ni väl se till att upphäva den gamla först!


Oro i luften – nya svek?

25 september, 2008

Är det så här det ska sluta? En specialdomstol som förhindrar det värsta massmissbruket från FRA:s sida. En kompromiss, som dock låter grundproblemet bestå: all kabeltrafik kopieras i samverkanspunkter. För visst blir det väl så, om detta förslag går igenom?
Jag har på känn att Camilla Lindberg kommer att kompromissa. Birgitta Ohlsson kanske står emot.
Inom ett par dagar får vi veta vad fp-förslaget går ut på.
Denna fixering vid ”regeringsduglighet”!
Om det här förslaget – mot förmodan – är vettigt, så är det ju inte bråttom, en parlamentarisk kommitté skulle i lugn och ro kunna utreda det. Om det inte är vettigt, så ska det tydligen ändå hastas igenom – för ”regeringduglighetens” skull.
Så att man kan fortsätta att inte sänka pensionärernas skatt, eller vilka oerhört viktiga visioner det nu kan vara som gör det så avgörande att denna fina regering får jobba vidare ostört.