Pengarna tillbaka

26 september, 2008

Meningarna är delade om regeringens nya FRA-uppgörelse. Är det en seger för de oppositionella folkpartistiska riksdagskvinnorna, eller har de svikit/blivit bortkollrade?

Det kan man egentligen inte veta nu eftersom de 15 tilläggspunkter regeringen lagt fram vimlar av oklarheter.

Men om det skulle innebära att regeringen har backat och väsentligt inskränkt FRA:s övervakning, då ska vi ha våra pengar tillbaka. Det kan inte komma på fråga att ge FRA stora höjningar av anslaget ifall de uppgifter pengarna skulle använts till inte längre ska utföras.

Om vi inte får se en radikal nedskärning av budgettilldelningen till FRA så kan vi nog räkna med att det nya förslaget inte är tänkt att medföra någon förändring i verksamheten.

Annonser

Tilläggen till FRA-lagen: tankarna bakom

25 september, 2008

Nu har regeringens tillägg till FRA-lagen kommit i skrift.

Ändringar, utöver de förbättringar som följer av riksdagsbeslutet i juni
1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.
5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Mina kommentarer = tankarna bakom tillägget

1. Vi har kommit fram till att miljökatastrofer inte använder internet så vi lägger ner spaningen på dem.
2. Och vi kontrollerar domstolen.
3. Vi lovar att vara generösa när vi tar ställning till deras ansökningar.
4. Begreppet ”trafikstråk” är ju odefinierat så vi finner det lämpligt att använda.
5. Vi skiter i att denna inskränkning troligen är tekniskt ogenomförbar.
6. Men SÄPO, Tullen, USA och Uzbekistan får gärna höra av sig direkt till oss så ska vi se vad vi kan göra.
7. Vad den utredningen kommer att komma fram till kan ni ju gissa.
8. Vår specialdomstol ställer dock gärna upp med ett specialtillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. Det kan röra sig dels om förstöring av demokratin, dels om förstöring av spaningsuppgifter. Det förstnämnda torde vara mer angeläget.
10. Vi använder oss i detta arbete av den matematiska formeln 0+0.
11. Men på något sätt ska vi nog se till att denna underrättelse inte når den enskilde.
12. Konkret tänker vi oss ungefär följande modell:
Enskild: Har verksamhet avseende mig skett i enlighet med lag?
Kontrollmyndighet: Ja.
E: Ni har alltså övervakat min kabeltrafik?
K: Det kan vi inte uttala oss om.
E: Men ni säger ju att ni följt lagen i verksamhet som rör mig.
K: Vi följer alltid lagen. Och verksamheten rör dig oavsett om din trafik ingår i våra spaningar eller ej. Verksamheten rör alla, den är till för hela nationens skull.
13. De där jävla kristdemokraterna som hittills skött detta exemplariskt skulle nödvändigtvis börja gnälla precis när allt började ordna upp sig.
14. På ett år hinner man bearbeta råmaterialet, dvs upprätta sociogram, så sen kan man slänga råvaran. Jänkarna betalar förresten mycket bättre för förädlat material.
15. Fniss.


Motsägelsefulla lagar

25 september, 2008

Om det här stämmer angående den nya kompromissen om FRA-lagen, så låter det ju i en mening som en seger för motståndet. För vår regering ville genomdriva en massavlyssningslag helt utan kontrollinstanser, och utan det folkliga motstånd som yttrat sig i bloggvärlden skulle dessa förändringar inte gjorts.

Det är det positiva. Det negativa överväger. Som Thomas Bodström av alla människor påpekar i radio nu så kan man inte hantera komplicerade frågor på det här sättet i en demokrati. De här punkterna behöver en ordentlig utredning, inte en desperat kohandel. Oppositionen kräver fortfarande en parlamentarisk utredning.

Det är för mig oklart om samverkanspunkterna finns kvar i det nya förslaget. Det talas om något slags ”brevlådor”, vad det nu är. Mycket hänger naturligtvis på hur detta är tänkt att fungera. Men om det är sant att FRA eller något annat ersättningsorgan inte får all trafik, då har ju något verkligen förbättrats. Men i så fall är ju dessa ”tillägg” inte förenliga med den lag som antogs den 18 juni! Där sägs ju att all gränskorsande trafik ska kopieras i samverkanspukter. Man kan väl inte ha lagar som motsäger varandra!? (Eller lagar och tillägg som motsäger varandra, om man ska vara petig.)

That makes no fucking sense!

I DN-artikeln som jag hävisar till ovan talar Cecilia Wikström om ”oerhört långtgående förändringar”:
”-I praktiken talar vi inte längre om samma lag som den som antogs av riksdagen den 18 juni.”

Om det är en ny lag, då får ni väl se till att upphäva den gamla först!


Oro i luften – nya svek?

25 september, 2008

Är det så här det ska sluta? En specialdomstol som förhindrar det värsta massmissbruket från FRA:s sida. En kompromiss, som dock låter grundproblemet bestå: all kabeltrafik kopieras i samverkanspunkter. För visst blir det väl så, om detta förslag går igenom?
Jag har på känn att Camilla Lindberg kommer att kompromissa. Birgitta Ohlsson kanske står emot.
Inom ett par dagar får vi veta vad fp-förslaget går ut på.
Denna fixering vid ”regeringsduglighet”!
Om det här förslaget – mot förmodan – är vettigt, så är det ju inte bråttom, en parlamentarisk kommitté skulle i lugn och ro kunna utreda det. Om det inte är vettigt, så ska det tydligen ändå hastas igenom – för ”regeringduglighetens” skull.
Så att man kan fortsätta att inte sänka pensionärernas skatt, eller vilka oerhört viktiga visioner det nu kan vara som gör det så avgörande att denna fina regering får jobba vidare ostört.


Läsläxa

24 september, 2008

På Lars-Ericks blogg finns dagens måsteläsning . Den är skriven av Hans Lindblad, tidigare folkpartistisk försvarspolitisk expert. Den säger det mesta om varför sättet att driva igenom FRA-lagen är oacceptabelt, och den visar på den avgrundsdjupa skillnaden mellan en genomtänkt uppfattning av den parlamentariska demokratins spelregler och den nuvarande regeringens motbjudande inställning till vårt politiska system. Läs!


Bisarrt i skoldebatten

23 september, 2008

I debatten kring radiogranskningen av utbildningsministerns höftande med statistik finns en konstig notis i Expressen av en gammal professor i pedagogik, Lars Henric Ekstrand. Han har tidigare granskat radioprogrammets statistiska undersökning av pedagogikprofessorers åsikter och hävdat att där inte tas hänsyn till svarsbortfallet. Programmakarna svarade att de visst gör det på programmets hemsida. (En nackdel med den moderna tiden: när man sett något på tv, hört på radio eller läst en tidning, så gäller inte det, utan den väsentliga informationen finns plötsligt i extramaterialet på webben. Om det nu är i detta extramaterial som godbitarna finns, kunde man inte tänka sig att publicera dem i gammelmediet också?)

Jag bryr mig inte om vem som har rätt i sakfrågan och ids inte kolla på statistiken. Vad jag reagerar på är professorns totalhaveri i sin slutreplik. Så här säger han om radioundersökningens resultat:

”Bland de bisarra resultat man fått fram är att 58% av landets ”utbildningsprofessorer” – i realiteten 33% eftersom så få svarade – inte tror att sanktioner i klassrummet skulle leda till bättre ordning! Det skulle alltså inte spela någon roll för elevernas inlärningsresultat om miljön är lugn eller stökig. Det tror jag inte någon klart tänkande människa på allvar menar.”

Det är imponerande att kunna klämma in så många tankefel i ett så kort stycke. Om 58% av de som svarade (33% om man inkluderar de som inte svarade alls) anser att sanktioner i klassrummet inte leder till bättre ordning, så kan man naturligtvis tycka att de har fel. Men man kan knappast kritisera Sveriges radio för att de anser det. Och eftersom Ekstrands kritik gick ut på att undersökningen skulle innehålla statistiska fel så hade det varit bra om Ekstrand hade talat om vad denna i hans tycke felaktiga åsikt har med statistiska metodfel att göra. Kanske var frågan vilseledande i formuleringen? Säg det i så fall.

Men sen kommer det bästa. Det är inte åsikten att sanktioner i klassrummet inte leder till bättre ordning som Ekstrand pratar om. Han pratar om åsikten att inlärningsresultaten är desamma i lugn och stökig miljö. Detta är, som Ekstrand själv noterar, en åsikt som nog ingen har. Ändå läser han in den åsikten i påståendet att sanktioner inte ger bättre ordning. Istället för att tolka påståendet som så att man ifrågasätter om olika sanktionsåtgärder som en lärare skulle kunna göra i klassrummet verkligen skulle dämpa stöket.

Självfallet finns åtgärder som skulle leda till att stökigheten upphörde. T.ex. om läraren fick ta upp sitt tjänstevapen (kanske en Smith & Wesson?) och skjuta den störande eleven på fläcken. Men professorerna som svarade på enkäten antog nog att bara mer politiskt korrekta åtgärder skulle beaktas, och då ifrågasatte de effektiviteten, troligtvis utifrån klassrumserfarenheter av hur upptrappning från ena parten ofta leder till upptrappning också hos motparten.

Huruvida lugn miljö ger bättre inlärning än stökig frågades det inte om. Det är lite konstigt att läxa upp någon om statistisk metod om man inte ens ser det.


Frågor utan svar

21 september, 2008

En kommentar av Ankan i Expressen säger vad som kan sägas om Bildts strid med SvT.
Det har annars bara blivit mer och mer oklart vad saken handlat om. Vad är det för samarbete våra underrättelsetjänster har med diktaturer? Hur används FRA:s data i det sammanhanget? Varför trodde Bildt att man diskuterade Ryssland? Varför bad Rapport om ursäkt? Har någon journalist grävt mer i Saudiarabienavtalet efter att man sagt att signalspaningen där har med radar att göra och inte med FRA:s avlyssning? Varför tycker de flesta moderater att det är viktigare att tvåla till socialdemokraterna för att de skrev på avtalet med Saudiarabien är att fundera på om vi ska samarbeta med diktaturer? Varför är Reinfeldt beredd att driva sin regering i graven hellre än att backa i FRA-frågan?